De heliga tre dagarna

 

De heliga tre dagarna firas följande gudstjänster i Bjärka-Säby:

Stora onsdagen
18.00 Helandeliturgi med biskopens oljeinvigning.

Stora torsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa med eukaristi och fottvagning.
Gudstjänsten följs av läsning av Jesu avskedstal samt Getsemanevigilia.

Gravprocession-300x300Stora fredagen
08.00  korsvandring (startar i Slottsentrén).
15.00 Gudstjänst vid Jesu dödstimme.
18.00 Gravläggningsgudstjänst.
20.30 Jesusbönen.

Stora lördagen
08.00 Blomsterliturgi.

Påskdagen

02.00 Lekmännens läsning av Apostlagärningarna.
04.00 Påsknattsvigilia (inleds utanför kapellet).

 Tideböner firas på ordinarie tider.

Årets stipendiat!

 

Stiftelsen till Samuels Halldorfs minne på Bjärka-Säby utdelar 2013 års stipendium om 10.000 kr till Robin Johansson. Motiveringen lyder:

Robin Johansson har genom målmedvetna bibelstudier och en kärlek till den apostoliska tron, i skrift och förkunnelse, visat hur en fördjupad ecklesiologi – en medvetenhet om kyrkans väsen som Kristi kropp – är en förutsättning för att bemöta den sekularisering som utarmar kristenheten i vår tid. I sin pastorala gärning har han bidragit till att förnya gudstjänsten, i synnerhet firandet av Herrens måltid, och verkat för de kristnas synliga enhet. Inkarnationen utgör det solida centrum kring vilket hans teologiska arbete kretsar, något som bland annat fått ett uttryck i en ikonografisk verksamhet, i anslutning till traditionell kristen bildkonst, som på kort tid vunnit ett betydande erkännande.

IkonmŒlare Robin JohanssonRobin Johansson (f 1979) är uppväxt i Linköping där han hade sin första andliga hemvist i Sionförsamlingen. Han har en kandidatexamen i teologi och är bosatt med sin familj på Kållandsö vid Vänern där han bland annat är verksam som pastor och ikonmålare. Han har gett ut boken En kristen kyrka – Att synliggöra Kristus i världen samt skriften Konst och musik i frikyrkans gudstjänst.

Stipendiet utdelas vid en högtid på Nya Slottet Bjärka-Säby söndagen den 14 april kl 15.30 i samband med att årets Bjärka-Säbyföreläsning hålls av biskop Biörn Fjärstedt.

 

 

 

Vem är den nye påven?

Förvåningen var stor också bland de initierade när kardinal Jorge Mario Bergoglio från Buenos Aires trädde ut på balkongen som katolska kyrkans nye påve strax efter kl 20 på torsdagskvällen den 13 mars. Häpnaden gäller inte bara valet av påve – Bergoglio hörde inte till de förhandstippade – utan också över vad som nu skedde. ”Jag vill att ni ber för mig nu”, sa den nyvalde påven från balkongen och uppmanade de jublande folkskarorna på den väldiga Petersplatsen till tyst bön. På ett ögonblick uppstod en förtätad stillhet, och påven böjde sig ned och tog emot folkets förböner.

Var det ett profetiskt tecken? Han hade just valt namn efter en av kyrkans stora förnyare genom alla tider, Guds lille fattige, Franciskus av Assisi. Även denne fick sin kallelse i en tid när kyrkan befann sig i en djupgående kris. När Franciskus hörde Jesus säga ”Bygg upp min kyrka!”, grep han sig an uppgiften genom att gå bönens och ödmjukhetens väg.

Att det namn Jorge Mario Bergoglio valt som påve är ett tecken råder ingen tvekan om. Vatikanenkännaren John Allen säger: ”Namnet symboliserar fattigdom, enkelhet och återuppbyggnad av den katolska kyrkan.”

Bergoglio var visserligen den som i det förra påvevalet 2005 fick flest röster efter Joseph Ratzinger – bedömare den gången menade att det var näst intill ”dött lopp” mellan de två. Likväl var idet inte många som räknade honom bland de främsta kandidaterna denna gång, inte minst med tanke på hans ålder. Bergoglio är 76 år, bara två år yngre än vad Benedictus XVI var när han tillträdde som påve.

Den nye påven är inte minst känd för sitt starka engagemang för de fattiga. Liksom för sitt enkla liv. Han valde att flytta ut ur ärkebiskopspalatset i Buenos Aires och bosätta sig i en enkel lägenhet när han tillträdde sitt senaste uppdrag. Limousinen med privatchaufför, som också hörde till ärkebiskopens privilegier, tackade han likaså nej till. Istället tog han bussen till arbetet och lagade sina måltider själv. Ledarskap utövas genom liv, och en kyrkans ledare som omger sig med allt för många av maktens insignier är en anakronism, tycktes Bergogli vilja säga.

Jorge Mario Bergogli föddes i Buenos Aires 1936, hans var far italiensk invandrare och järnvägsarbetare från trakten kring Turin. Från början planerade han att bli kemist, men 1958 inträdde han i jesuitorden och påbörjade studier för att bli präst. Mellan åren 1973 och 1979 var han jesuiternas provinsial i Argentina och 1980 blev han rektor för det seminarium där han själv tagit sin examen. Som jesuitprovinsial företrädde han en klassisk tillämpning av ignatiansk spiritualitet, och uppmuntrade jesuiter till pastoralt ansvar i församlingarna istället för att ägna sig åt politisk aktivism, något som hade blivit alltmer utbrett. Han har stått emot de liberala vindarna bland jesuiterna, men samtidigt varit en av dem som överbryggat motsättningar inom den stora orden, något han även gjort i det större sammanhanget, mellan konservativa och liberala inom katolska kyrkan. Även om Bergogli företräder kyrkans traditionella tro i allt väsentligt, något annat vore otänkbart, är han ingen försvarare av prästståndets privilegier eller det okänsliga pastorala handlag som ibland kan göra sig gällande. I september 2011 riktade han svidande kritik mot präster som vägrar döpa barn som fötts utanför äktenskapet, något han beskrev som uttryck för ”en rigid och hycklande neoklerikalism”.

Här ligger en omvittnad styrka hos Bergogli. Hans pastorala sinnelag och klokskap tillsammans med den lågmälda och ödmjuka framtoningen, har gjort att han vunnit respekt både bland konservativ och moderata grupper inom kyrkan. Framför allt uppfattas han som en djupt andlig person, en bönens man, vilket alltså blev ytterst påtagligt redan vid hans första framträdande på Petersplatsen. Om kyrkan ska gå en ny tid till mötes måste det ske på bönens och ödmjukheten väg, inte genom anpassning till den omgivande kulturen. “Bara den som har mött barmhärtighet, som smekts av nådens ömhet, kan ha sin glädje och tillit hos Herren”, sa Bergogli för några år sedan och tillade: ”Jag vågar säga att den mest privilegierade platsen är för mig det möte där min synd har smakat Jesu Kristi barmhärtighet.”

Vid gårdagens jungfrutal framgick också varför Bergogli har beskrivits som en ”framgångsrik evangelist”. Han berörde i sitt korta tal behovet av att evangelisera staden Rom. ”Vi måste undvika den andliga åkomma som utmärker en självupptagen kyrka”, sa Bergoglio nyligen. ”När man går ut på gatorna riskerar man visserligen att drabbas av olyckshändelser. Men om kyrkan blir instängd i sig själv, inåtvänd, åldras hon. I valet mellan en kyrka som råkar ut för olyckor på gatan och en kyrka som är sjuk av självupptagenhet väljer jag utan tvekan den förra.”

Vad kommer att ske i den världsvida katolska kyrkan med Franciskus I på Petri stol? Det får de närmaste åren utvisa. Men kanske var det profetiska ord som en anonym kardinal viskade till en italiensk skribent den 2 mars, några dagar innan konklaven inleddes: ”Fyra år med Bergoglio vore tillräckligt för att mycket skulle förändras.”

Följ med till Petersburg

Traditionsenligt erbjuder Johannesakademin 2013 en resa för sin vänkrets. I år går färden, på mångas önskan, österut till S:t Petersburg. Det blir både möten med den ortodoxa traditionen, möjlighet att delta i söndagens liturgi, liksom besök på det berömda konstmuseet Eremitaget. Men framför allt en vandring i den store Dostojevskijs fotspår.
Resan sker den 29/8-1/9 2013 och vår ciceron i S:t Petersburg blir Jan Erixon.
En viktig del av förberedelserna för resan är den studiedag på Nya Slottet Bjärka-Säby som ingår, och hålls den 25 maj. Resan är öppen för alla intresserade.
Klicka på länken nedan för detaljerad information om resan, som Johannesakademin anordnar i samarbete med Focus Travel, dit också anmälan sker.

Vem blir årets stipendiat?

 

Den 20 mars offentliggörs vem som får 2013 års stipendium av stiftelsen till Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby.

S HalldorfStiftelsen, som bildades 2009 vill stödja framför allt unga människor som visat påtagliga ambitioner att förkovra sig i studiet av Bibeln. Ett stipendium om 10.000 kr utdelas i samband med att stiftelsen inbjuder till årets Bjärka-Säbyföreläsning. Denna kommer i år att hållas söndagen den 14 april då stipendiet utdelas.

 

 

 

Pilgrimer på Galileiska sjön

 

Pilgrimerna från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby anlände under söndagen till Tiberias efter en båtfärd från Kafarnaum över Genesarets sjö.

På morgonen firade vi söndagens mässa tillsammans med vår preses i ett av kapellen i Stella Maris, karmelitklostret på höjden ovanför Haifa vid havet, där vi bott i tre dagar. Färden fortsatte efter frukost till Saligprisningarnas berg vid Galileiska sjön. Vi vandrade utmed kullarna, lyssnade till Jesu saligprisningar från Matteusevangeliet och besökte synagogan i Kafarnaum, där Jesus botade en man med en förtvinad hand.Vid Genesaret

Ute på sjön möttes vi av berättelsen om hur Jesus stillade stormen. När motorerna slagits av och båten drev för vinden smakade vi något av den stillhet som lärjungarna fick ta emot som gåva från sin Mästare.

l'Emmanuelle

 

I Tiberias har vi beretts härbärge i den franska kommuniteten l’Emmanuelles gästhem, vackert beläget på sluttningen intill sjön. I kommunitetens kapell firar vi våra tideböner morgon och kväll under de dagar vi bor vid Genesaret.

Galileiska sjön från kommunitetens gästhem.

 

 

Extra årsmöte

Söndagen den 10 mars kl 16.30 håller Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby extra årsmöte på på Nya Slottet. Alla medlemmar hälsas välkomna. (Ärende enligt tidigare kallelse.)

Årsmötet föregås av ett samtal om mellan Torsten Kälvemark, Samuel Rubenson och Peter Halldorf och “Platsens betydelse i den heliga historien.” Samtalet är öppet för alla intresserade och hålls i biblioteket kl 15.00.