HISTORIA

Kommunitetslivet i Bjärka-Säby tog sin början 1996 när de första bröderna sökte sig till platsen för att under en begränsad period av ett eller två år leva ett liv med förebild i den monastiska traditionen. Den växte långsamt och 2005 öppnades möjlighet även för systrar att vara en del av denna gemenskap. Genom kommunitetens liv har Bjärka-Säby blivit en plats dit allt fler söker sig för retreat och gudstjänst. Den växande grupp människor som idag har någon form av relation till det andliga livet i Bjärka-Säby, genom ett eller flera år i brödra- och systraskapet på Nya Slottet eller genom regelbundet deltagande i retreater och gudstjänster, har fött fram en kommunitet som möjliggör tillhörighet för människor som lever på olika platser.

Exemplen från liknande kommuniteter i Europa har gett inspiration och vägledning till framväxten av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby i dess nuvarande gestalt. Den är i dag till största delen en lekmannakommunitet som består av människor som bor på olika håll i Skandinavien och tillhör olika kyrkor. Att vara en del av kommuniteten ger stöd att leva i Kristi efterföljd i den egna vardagsverkigheten.

Konstituerandet av kommuniteten i dess utvidgade form, som en oberoende ekumenisk lekmannakommunitet, skedde på pingstdagen 2008 i närvaro av kommuniteten visitatorer. Därmed ges nu möjlighet för fler att inträda i kommuniteten. Genom att följa en regel får kommunitetens medlemmar vägledning och näring för sitt kristna liv utifrån den spiritualitet som präglar dess gemenskap. Regeln kan tillämpas av den som lever i såväl äktenskap som celibat. 

Sedan 2013 är även  Antoniosgården på Kållandsö en del av Ekumeniska Kommuniteten. Där firas dagliga gudstjänster och ges möjlighet till personlig retreat. Antoniosgården utgör öven vårt centrum för ikonografi:  http://www.antoniosgarden.se

 

Bilden: En av våra visitatorer, biskop Biörn Fjärstedt, leder festmässan utanför Nya Slottet vid löftesförnyelsen under ett Generalkapitel.