ORGANISATION

 

00419_19042016Ett kommunitetsråd som väljs av medlemmarna har det pastorala ansvaret för kommuniteten. Kommuniteten företräds av en preses (föreståndare) och har två visitatorer som utövar tillsyn. Preses är för närvarande Peter Halldorf och visitatorer biskop Biörn Fjärstedt och pastor Lennart Thörn. Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är juridiskt konstituerad som en ideell förening, och dess ekonomi och egendom handhas av en styrelse. Beslut som rör kommunitetens liv och utveckling fattas i konsensus bland kommunitetens medlemmar.

Bilden: Ekumeniska Kommunitetens preses, Peter Halldorf, möter påven Franciskus i Vatikanen i april 2016.