ORGANISATION

 

Ett kommunitetsråd som väljs av medlemmarna har det pastorala ansvaret för kommuniteten. Kommuniteten företräds av en preses (föreståndare) och har två visitatorer som utövar tillsyn. I augusti 2017 efterträds Peter Halldorf som preses av Jonas Eveborn (bilden). Visitatorer är pastor Lennart Thörn och biskop Esbjörn Hagberg som efterträdde biskop Biörn Fjärstedt i samband med Generalkapitlet 2017. Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är juridiskt konstituerad som en ideell förening, och dess ekonomi och egendom handhas av en styrelse. Beslut som rör kommunitetens liv och utveckling fattas i konsensus bland kommunitetens medlemmar.

Bilden: Ekumeniska Kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn, vid Generalkapitlet 2017.