Hans Johansson (1950-2008)


Ett av Hans Johansson viktigaste bidrag till svensk kristenhet var initiativet till utgivningen av en ny tidebönsbok, som bidragit till att göra tidebönstraditionen känd inte minst inom frikyrkan. Själv upptäckte han tidegärden redan på 1980-talet, och den skulle bli en allt viktigare del av hans liv.  ”Genom att perforera dagens timmar med bön gör sig människan medveten om att hennes liv är genomlyst av den gudomliga verkligheten”, sa han.

Hans Johansson föddes 1950 i Mullhyttan i västra Närke. Hans far drev snickerifabrik och båda föräldrarna var engagerade i baptistförsamlingen på orten. Det blev Hans första formerande andliga miljö. När han var 17 år träffade han Lisbet som då var 15. De gifte sig fem år senare och fick två söner, Erik och Robert.

I början av 1970-talet utbildade sig Hans Johansson till sjuksköterska. 1972 reste han och Lisbet till Iran tillsammans med missionärer från den anglikanska kyrkan i England. Det var under den perioden som intresset för teologi vaknade hos honom. I mötet med den karismatiska förnyelsen i den anglikanska kyrkan upplevde han också för första gången gudstjänster som präglades av öppenhet för Andens gåvor och samtidigt vilade i den gamla liturgin, ett ideal som med tiden skulle bli allt viktigare för honom.

Efter åren i Iran började Hans Johansson studera på Örebro missionsskola, och avslutade utbildningen genom att ta en teologisk examen vid Uppsala universitet. Mellan åren 1980 och 1988 var han lärare på Missionsskolan i Örebro, men verkade även som pastor i Filadelfiakyrkan i Örebro. Tillsammans med kollegan Lennart Thörn införde han regelbundna nattvardsgudstjänster som samlade många människor. Han läste kyrkofäderna och bar på en längtan att hitta tillbaka till urkyrkans böner.

Efter att under några år varit engagerad i Vineyardrörelsen grundade Hans Johansson 1996 Tomaskyrkan i Stockholm, som blev en församling inom Evangeliska Frikyrkan. Inriktningen var att arbeta apostoliskt, förmedla evangeliet i storstaden och bygga en församling utifrån dem som kom till tro. I Tomaskyrkan spelade liturgin en central roll, man använde ikoner och praktiserade ljuständning. Eukaristi firades i varje söndagsgudstjänst.

År 2005 flyttade sökte sig Hans och Lisbet Johansson till gemenskapen kring Nya Slottet Bjäka-Säby. De bosatte sig i Rimforsa, och Hans tog ett allt större ansvar för gudstjänstlivet och undervisningen på Bjärka-Säby. Han spelade också en viktig roll för framväxten av Ekumeniska Kommuniteten i den form som den i dag har.

Hans Johansson avled plötsligt och oväntat under en joggingtur på hemorten Rimforsa den 29 februari 2008. Hans minne firas den 1 mars i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

 

 

Comments are closed.