Återvändandet

 

Vi har nu avslutat vår läsning av den ortodoxe prästen Boris Bobrinskoys bok The Compassion of the Father, en summa av ortodox spiritualitet och teologi, formulerad genom en erfaren själavårdares liv. Andligt faderskap, en röd tråd genom boken, handlar om ett öppet hjärta. När Bobrinskoy får frågan hur han själv skulle beskriva sin uppgift som präst, svarar han: ”Att välkomna alla som söker upp mig; att ta emot dem med deras lidande, kamp och synder; att slå följe med dem och vägleda dem på deras väg till Gud och med Gud.”

Det är i ljuset av denna nådegåva som Bobrinskoy i sin innehållsrika bok har visat hur människan genom Kristus kan bli iklädd den helige Ande och fylld med Faderns ömhet för allt skapat. Föreningen med Gud – som på samma gång är en förening med alla andra, även med oss själva – är målet för den långa och bitvis svåra vandringen på omvändelsens väg. En vandring under vilken vi behöver stöd av goda fäder och mödrar.

Människohjärtat är ett universum väldigare än varje annat universum. Genom åkallan av Namnet, kroppens askes och tankens dop, renas hjärtat från mörker och söndring till att bli en boning för den heliga Treenigheten. Det är den Trefaldiga kärleken mellan Fadern och Sonen och Anden som skapar kyrkans levande Tradition, rotad i Skrifterna och förmedlad från hjärta till hjärta, som från en andlig fader till sina barn.

Bobrinskoy utforskar längs vägen en rad ämnen, men återkommer hela tiden till vad han kallar ”stillheten i Faderns hjärta”, vars barmhärtighet är den eviga källan till all verklig kärlek, all autentisk enhet.

Fastans väg, hela det kristna livet, är ett återvändande till Guds hjärta, det fördolda livet med Kristus hos. Denna bok skulle därmed kunna sammanfattas i psaltarordens inbjudan: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” (Ps 46:11)

 

 

Comments are closed.